Ze względu na liczbę osób, które uległy wypadkom, wypadki dzieli się na indywidualne i zbiorowe. Wypadek zbiorowy to ten, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Procedury postępowania po zaistniałym wypadku zbiorowym są takie same jak przy wypadku indywidualnym i dla każdego z poszkodowanych sporządza się osobną dokumentację powypadkową.

wypadki w pracy

Ze względu na rodzaj strat wypadki dzieli się na urazowe i beżu razowe (zdarzenie potencjalnie wypadkowe). Wg Polskiej Normy PN-N-18001:2004 zdarzenie potencjalnie wypadkowe to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe wymiennie nazywa się zdarzeniem wypadkowym bezurazowym.